اشک اگر بهر شما ریخت اصالت دارد
گریه بر غیر تو ارباب خجالت دارد

خود مرید است، ولی میکده را هست مراد
هرکه بر حضرتِ عباس ارادت دارد

آب مهریه ی زهرا ست، بدانید همه
بستن آب بر این قوم وقاحت دارد

علتش چیست خدا ؟ حرمله در بین فنون،
در هدف گیریِ شش ماهه مهارت دارد

چِقَدَر آب مگر خواست؟ چه اندازه مگر...
قلب این دشمنِ نااهل ، قساوت دارد...

مرد در خیمه ی ما هست، ولی خوش باشید
چند وقتی ست که سجاد کسالت دارد

روضه سربسته بخوانید ز معجر بُردن
احترامی اگر این مُهرِ سیادت دارد