سالها بود که دریافت کارت پایان خدمت برای افرادی که مشکل کارت پایان خدمت داشتند مکل بزرگی را ایجاد کرده این نداشتن کارت پایان خدمت و عدم امکان گرفتن کارت گواهینامه رانندگی باعث شده بود تا افراد زیادی خطر کرده و بدون ان پشت فرمان بنشینند این امر باعث شد تا در نهایت طرح دریافت گواهینامه رانندگی بدون داشتن کارت پایان خدمت تصویب شده واجرایی شود.