بسیاری از افراد جامعه اعم از دختر و پسر و مرد و زن، برای اینکه بتوانند بر روی جنس مخالف خود تاثیر مثبتی داشته باشند با مشکلات زیادی روبرو هستند در علم روانشناسی روش هایی مشخص و تایید شده برای این کار وجود دارد که با آشنایی با این روش ها می توان جنس مخالف را جذب نمود.