متاسفانه این روزها پیاپی خبر تنبیه دانش آموزان توسط معلمین را می شنویم مشخص نمی شود که در نظام آموزشی، دانش اموز برای آموختن دانش به مدرسه  می رود یا برای تخلیه کردن فشار روانی معلمین و کتک خوردن بدست انها